Το σήμα Ekonav Pet Friendly Certifierανακαλείται από τον Φορέα Πιστοποίησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ανάκληση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργείας του καταλύματος ή του Μέσου Μεταφοράς
  2. Λόγω μη αποδοχής από τον πελάτη που έχει πιστοποιηθεί των επιβεβαιωτικών ελέγχων από τον Ekonav κατά την διάρκεια ισχύος του σήματος ή των όρων του Κανονισμού Πιστοποίησης. Κατά της απόφασης ανάκλησης του σήματος, ο υπεύθυνος του καταλύματος ή του Μέσου Μεταφοράς ή του Δήμου, δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία του Φορέα Πιστοποίησης.