Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα εντός του εύρους των προτύπων ISO 9000 και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει πως μία επιχείρησή διατηρεί αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Το πρότυπο ISO 9001 βασίζεται στις εξής οκτώ βασικές αρχές διοίκησης ποιότητας, οι οποίες και αποτελούν τις βέλτιστες πρακτικές διοίκησης: προσανατολισμός στον πελάτη, ηγεσία, ανάμιξη όλου του ανθρώπινου δυναμικού, κατεύθυνση στη διεργασία, συστηματοποίηση της διοίκησης, συνεχής βελτίωση, τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων, σχέσεις με τους πελάτες βασισμένες στα αμοιβαία πλεονεκτήματα.

Τα οφέλη του ISO 9001

Σαφής διατύπωση των απαιτήσεων των πελατών καθώς και δέσμευση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις με αντίστοιχη μέτρηση απόδοσης.

Εκπαίδευση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών

Τυποποίηση των διεργασιών παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και καθορισμός ενδιάμεσων ελέγχων σε επιμέρους φάσεις, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα της ορθότητας κάθε προηγούμενου βήματος παραγωγής ή υλοποίησης έργου πριν προχωρήσουμε στο επόμενο

Σαφής διατύπωση των απαιτήσεων προς προμηθευτές, και γενικότερα πάσης φύσεως συνεργάτες, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων, ποιοτικών, ποσοτικών, κ.λ.π. των πελατών τους

Αποτελεσματική επικοινωνία των μελών του οργανισμού, τόσο ενδοεταιρικά, όσο και σε επίπεδο εξωτερικής επικοινωνίας

Σαφής, πλήρης και αναλυτικός καταμερισμός των εργασιών ανά τομέα ή τμήμα

Ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός ορίων υπευθυνότητας και μέτρηση απόδοσης όλων των εργαζομένων