Το σήμα “Ekonav Pet Friendly Certifier” χορηγείται από τον Ekonav  στις επιλέξιμες επιχειρήσεις/ υποδομές του προγράμματος κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν για το σκοπό αυτό τις από το νόμο και την πολιτεία απαιτούμενες άδειες,
  • Εφαρμόζουν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού,
  • Δέχονται τους προβλεπόμενους από τον παρόντα Κανονισμό επιβεβαιωτικούς ελέγχους και Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του Ekonav,
  • Χρησιμοποιούν το σήμα “Ekonav Pet Friendly Certifier στον εταιρικό σχεδιασμό τους και ιδιαιτέρως στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του καταλύματος με αντίστοιχη σύνδεση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Πιστοποίησης  Ekonav  Οι ενταγμένες επιχειρήσεις και υποδομές μπορούν να αναρτούν την πινακίδα του σήματος “Ekonav Pet Friendly Certifier” σε εμφανές σημείο στο χώρο της Υποδοχής του ξενοδοχείου ή άλλο χώρο ή εντός του μέσου μεταφοράς.